Zadania Zarządu Oddziału

Do zadań Zarządu Oddziału należy między innymi reprezentowanie Oddziału i realizacja celów Towarzystwa na swoim terenie, w ramach Statutu lub pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i wytycznymi Władz Naczelnych oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału

Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy między innymi przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej. występowanie do Zarządu Oddziału, z wnioskami wynikającymi, z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Towarzystwa.

Skład Zarządu Oddziału

  • Olga Wilczewska - Prezes
  • Czesława Potemkin - Wiceprezes
  • Grażyna Stefaniak - Sekretarz
  • Joanna Biernat - Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału

  • Edyta Rycerz - Przewodniczący
  • Marta Raba - Zastępca Przewodniczącego
  • Patrycja Chuchro - Sekretarz

 

Oddział w Ząbkowicach Śląskich

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Ząbkowicach Śląskich

PRZYDATNE DANE

zeskanuj kod i oglądaj witrynę poprzez urządzenie mobilne